בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הסיפור האישי

סמסטר ב' תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
מרצה: 
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18478